tea set, shino glaze on stoneware

tea set, shino glaze on stoneware